اخبار ورزشی » پوجتینو:”تیمی را حذف کردیم که رئال و یووه را حذف کرد”